Specifieke KeDo oplossingen

KeDo Gezin in Beeld   |   KeDo Openbare Orde & Veiligheid   |   KeDo Sociaal Domein   |   KeDo Evenementen   |   KeDo Jongerenwerk

 

KeDo Sociaal Domein

KeDo beschikt over een CORV-module en beschikt over de Groene Vink iJW-berichtenverkeer conform de i-standaarden.

Met de decentralisaties in het sociaal domein (‘Werk, Jeugd en Zorg; de ‘3D transitie‘) hebben Nederlandse gemeentes over een groot deel van het sociaal domein de regie gekregen. De integrale aanpak van deze decentralisaties vraag om een nieuwe manier van werken en daarmee aan nieuwe eisen aan de bijbehorende automatisering

Xlab heeft in samenwerking met een aantal gemeentes en zorgaanbieders een specifieke applicatie ‘KeDo voor het Sociaal Domein‘ ontwikkeld. Deze KeDo applicatie is geschikt voor zowel gemeentes als voor de specialistische zorgaanbieders en faciliteert registratie van het gehele zorgproces, van de eerste aanmelding tot aan het voltooien van de gestelde doelstellingen en evaluatie van de verleende zorg. Voor management en teamleiders bestaat de mogelijkheid tot het genereren van managementrapportages over de geregistreerde data.

Alle gemeentes, zorgaanbieders en gelieerde instanties hebben in 2013 en 2014 hun organisatie en hun werkprocessen steeds verder op de 3D transitie ingericht. Hierbij lerende van pilot-projecten en van ervaringen van anderen. Xlab is met de KeDo applicatie bij een aantal instanties bij deze pilot-projecten betrokken geweest en hebben met de opgedane ervaring in co-creatie met die instanties de KeDo applicatie steeds verder op de praktijk afgestemd.

De exacte invulling van de organisatie en de werkprocessen is vrij per instantie. Omdat KeDo eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar is, kunnen wij deze instantie-specifieke zaken snel en adequaat vertalen in de juiste inrichting en configuratie voor uw organisatie.

 

Functionaliteit KeDo voor het sociaal domein

Kedo biedt een zeer breed scala aan functionaliteit en kenmerken:

 • veilig en betrouwbaar
   
 • geschikt voor mobiel gebruik (denk aan ‘keukentafel-gesprek’ en ambulant werk)
   
 • meervoudige casussen per persoon
 • afgestemd op het ketenproces volgens de iJW en WMO

 • loketfunctie

 • inzet analyse-methodieken als ZRM, participatieladder of kind-analyses

 • in kaart brengen informeel en formeel netwerk

 • vastleggen planning, gespreksverslagen, documenten e.d. per casus

 • opstellen hulpdoelen en acties in Plan van Aanpak

 • selecteren van voorzieningen en genereren van beschikkingen

 • gebruik van landelijke postcode-tabel en mogelijkheid tot koppeling met GBA

 • verlenen van casus-toegang aan geregistreerde professionals

 • online inzien van eigen casus door de klant

 • genereren van export-documenten in PDF/Word/Excel formaat

 • en nog veel meer moois!