Sinds januari 2015 zijn de overheidstaken Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Werk en Inkomen overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is een nauwe ketensamenwerking van belang voor zowel de betrokkenen als de beschikbare budgetten.

KeDo voor het Sociale Domein is ontwikkeld in samenwerking met professionals uit het werkveld en wordt ingezet bij zowel gemeenten als zorgverleners. KeDo heeft de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning reeds geïntegreerd en de projectleiders zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Dit heeft geresulteerd in een flexibel pakket dat de werkprocessen naadloos volgt, een efficiënte registratie mogelijk maakt en sturingsinformatie op het juiste moment beschikbaar maakt.

Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

Met KeDo kunnen we binnen afzienbare tijd een applicatie voor gemeenten of zorgverleners implementeren die de eigen werkstromen volgt en voldoen aan alle huidige eisen en maatstaven van overheidswege. De werkprocessen kunnen in een inzichtelijke en flexibele werkstructuur worden opgenomen en naadloos worden geïntegreerd met de iJw en iWmo*, die volgens vooraf gedefinieerde standaarden werkt. Zo kunnen organisaties dat deel van de werkprocessen flexibel inrichten die de unieke aanpak vormen en toch voldoen aan de eisen die gesteld worden, bijvoorbeeld het ontvangen en versturen van berichten ten behoeve van beschikkingen en/of facturering.

Met KeDo kunnen cliënten toegang krijgen tot hun dossier en hierover de regie voeren. Hiermee is KeDo volledig ingesteld op de overgang naar de ‘één gezin, één plan, één regisseur’-methodiek waarmee het mogelijk is geworden om de cliënt de regie te laten voeren over zijn zorgbehoefte.

* De iJw en iWmo zijn berichtenstandaarden, waarvoor Xlab eigen modules heeft ontwikkeld. Voor het gebruik ervan heeft Xlab de ‘groene vink’ rond iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning van Zorginstituut Nederland.

KeDo wordt volledig afgestemd op uw proces

Functionaliteiten en toegang, flexibel in te richten.

Matching

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod kan een moeizaam en tijdrovende klus zijn. Met KeDo kunt u dit proces automatiseren waarmee u bijvoorbeeld vrijwilligers kunt koppelen aan project of hulpbehoevenden.

Urenregistratie

Registreer uw gemaakte uren op projecten of cliëntendossiers. Binnen de urenregistratie module van KeDo heeft u alle relevante informatie op een plek.

Mailen

Stuur uw mails direct vanuit KeDo.

Massmailen

Stuur vanuit KeDo direct nieuwsbrieven of uitnodigingen voor activiteiten. Zo kunt u binnen de applicatie direct de volledige administratie betreffende bijvoorbeeld de activiteit bij elkaar houden.

Dossiermailen

Stuur direct mails naar betrokken of professionals vanuit het betreffende dossier. Reacties op de mail komen ook direct in het dossier terecht waardoor een gesloten administratie gerealiseerd wordt. Daarnaast is het dossiermailen een uitermate geschikte manier om communicatie betreffende gevoelige gegevens op veilige en integere manier te realiseren.

Notificaties

Openstaande acties, aflopende termijnen of reminders verschijnen als notificaties op uw dashboard of binnen het notificatiecentrum. Hierdoor mist u nooit meer een vervaldatum of relevant bericht.